เงินคืน 2%
ของทุนประกันภัยต่อปี

ผลประโยชน์สูง
เมื่อครบสัญญา

รับเงินจ่ายคืนทุกปีตั้งแต่สิ้นปีที่ 1-10
หากเลือกฝากเงินไว้กับบริษัท
รับดอกเบี้ยขั้นต่ำ 0.5% ต่อปี

รับเงินก้อน ผลประโยชน์รวมที่รับรองการจ่าย
198% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

จ่ายเบี้ย 10 ปี
คุ้มครองถึง
อายุ 85 ปี

จ่ายเบี้ยสั้น คุ้มครองนาน ลดหย่อนภาษีได้

ลดหย่อนภาษีเต็มจำนวน* 

ชำระเบี้ยสั้น
คุ้มครองยาว

ชำระเบี้ยเพียง 6 ปี 
คุ้มครองชีวิตถึง 10 ปี

คุ้มครอง
สูงถึง 31 เท่า

สร้างมรดกหลักล้าน คุ้มครองตั้งแต่วันแรก
ที่จ่ายเบี้ย

iGen

ลงทะเบียนรับรายละเอียด

เริ่มต้นเพียง
85 บาท/วัน 
*

สร้างมรดกหลัก 1,000,000

พร้อมปกป้อง รับมือความสูญเสีย

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

KRUNGTHAI-AXA LIFE

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 9 อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา 9 ชั้น 1, 20-27 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 9 อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา 9 ชั้น 1, 20-27 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนประกันสะสมทรัพย์

 1159

*โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

*โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครอง
ก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

รับรองความปลอดภัยของข้อมูล

 iProtect     S

KRUNGTHAI-AXA ©2018 All Rights Reserved

 iProtect S

iGen

แผนประกันสะสมทรัพย์

เริ่มต้นเพียง
85 บาท/วัน
*

แผน 3

ทุนประกันภัย
500,000 บาท

สนใจแผนนี้

ผลประโยชน์รวมตลอดสัญญา:

924,000 บาท

990,000 บาท

เบี้ยประกันภัยรวมตลอดสัญญา:

เบี้ยรายปี:

154,000 บาท

ภาษี 10%

ลดหย่อนภาษี

ภาษี 20%

154,000 บาท

20,000 บาท

10,000 บาท

แผน 2

ทุนประกันภัย
300,000 บาท

สนใจแผนนี้

ผลประโยชน์รวมตลอดสัญญา:

554,400 บาท

594,000 บาท

เบี้ยประกันภัยรวมตลอดสัญญา:

92,400 บาท

เบี้ยรายปี:

ภาษี 20%

ภาษี 10%

ลดหย่อนภาษี

9,240 บาท

92,400 บาท

18,480 บาท

แผน 1

ทุนประกันภัย
100,000 บาท

สนใจแผนนี้

184,800 บาท

เบี้ยประกันภัยรวมตลอดสัญญา:

198,000 บาท

ผลประโยชน์รวมตลอดสัญญา:

เบี้ยรายปี:

30,800 บาท

ภาษี 10%

ลดหย่อนภาษี

ภาษี 20%

6,160 บาท

3,080 บาท

วางแผนภาษี เบี้ยประกันคงที่
ผ่านประกันสะสมทรัพย์

ชำระเบี้ยสั้นคุ้มครองยาว

ชำระเบี้ยเพียง 6 ปี
คุ้มครองชีวิตถึง 10 ปี

เงินคืน 2% ของทุนประกันภัยต่อปี

รับเงินจ่ายคืนทุกปีตั้งแต่สิ้นปี
ที่ 1-10 หากเลือกฝากเงินไว้กับบริษัท รับดอกเบี้ยขั้นต่ำ 0.5%
ต่อปี

ทุน 1 ล้านบาท
=
มรดก 1 ล้านบาท

ผลตอบแทนไม่เสียภาษี

KRUNGTHAI-AXA LIFE

สอบถามบริการ 1159

แผน 1


วางแผนภาษี
เบี้ยประกันคงที่
ผ่านประกันสะสมทรัพย์

ก้าวเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่
เริ่มต้น
กับประกันชีวิต

สร้างวินัยทางการเงิน วางแผนภาษี
ค่าเบี้ยคงที่ ผ่านประกันชีวิตระยะสั้น

ผลประโยชน์สูงสุด
เมื่อครบสัญญา

รับเงินก้อน ผลประโยชน์รวมที่รับรองการจ่าย 198% 
ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

• ชำระเบี้ยประกันภัย 6 ปี คุ้มครองชีวิต 10 ปี
ทุนประกันภัยเริ่มต้น 100,000 บาท


• รับเงินจ่ายคืนประจำปี 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่ปีที่ 1-10


• รับผลประโยชน์ 178% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เมื่อครบกำหนดสัญญา


• ผลประโยชน์รวมที่รับรองการจ่าย 198% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย


• เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร


• อายุผู้สมัคร 18-70 ปี

*กรณีจํานวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท
สำหรับทุกอายุรับประกันภัย ทั้งเพศชาย/เพศหญิง

รับรายละเอียดความคุ้มครอง

ชำระเบี้ยประกัน 6 ปี

ลดหย่อนภาษีเต็มจำนวน
*ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

คุ้มครองชีวิตสูงสุด 10 ปี

รับผลประโยชน์เงินคืนถึงปีที่ 10

กรุงไทย-แอกซ่า

iGen

วางแผนทางการเงินอย่างชาญฉลาด

*โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไข
ความคุ้มครองก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

*โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไข
ความคุ้มครองก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

ก้าวเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ เริ่มต้นกับประกันชีวิต

สร้างวินัยทางการเงิน วางแผนภาษี ค่าเบี้ยคงที่ ผ่านประกันชีวิตระยะสั้น

• ออมสั้น 6 ปี คุ้มครองชีวิต 10 ปี ทุนประกัน
เริ่มต้น 100,000 บาท• รับเงินจ่ายคืนประจำปี 2% ของจำนวนเงิน
เอาประกัน จนถึงปีที่ 10 พร้อมลดหย่อน
ภาษีเต็มจำนวนจากเบี้ยที่จ่ายจริง *• รวมผลประโยชน์รับรองการจ่าย 198%
ของจำนวนเงินเอาประกัน• มีเงินสำรองยามฉุกเฉินจากการเวนคืน
กรมธรรม์• อายุผู้สมัคร 18-70 ปี

* จากเบี้ยที่จ่ายจริง ตามจำนวนสูงสุด
  ที่กรมสรรพากรกำหนด

แผนประกันสะสมทรัพย์

• ชำระเบี้ยประกันภัย 6 ปี คุ้มครองชีวิต 10 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น 
  100,000 บาท


• รับเงินจ่ายคืนประจำปี 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่ปีที่ 1-10


• รับผลประโยชน์ 178% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เมื่อครบกำหนดสัญญา


• ผลประโยชน์รวมที่รับรองการจ่าย 198% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย


• เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร• อายุผู้สมัคร 18-70 ปี

ทุนประกันภัย
100,000 บาท

184,800 บาท

เบี้ยประกันภัยรวมตลอดสัญญา:

สนใจแผนนี้

แผน 2

ทุนประกันภัย
300,000 บาท

เบี้ยประกันภัยรวมตลอดสัญญา:

554,400 บาท

สนใจแผนนี้

ทุนประกันภัย
500,000 บาท

แผน 3

เบี้ยประกันภัยรวมตลอดสัญญา:

924,000 บาท

สนใจแผนนี้

*โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไข ความคุ้มครองก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

ชำระเบี้ยประกัน 6 ปี

ลดหย่อนภาษีเต็มจำนวน*
*ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

คุ้มครองชีวิตสูงสุด 10 ปี

รับผลประโยชน์เงินคืนถึงปีที่ 10

กรุงไทย-แอกซ่า

iGen

*โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไข ความคุ้มครองก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

iGen

*ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

*ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

*ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร


*ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

วางแผนทางการเงิน
อย่างชาญฉลาด

ผลประโยชน์รวมตลอดสัญญา:

198,000 บาท

ผลประโยชน์รวมตลอดสัญญา:

594,000 บาท

990,000 บาท

ผลประโยชน์รวมตลอดสัญญา:

เบี้ยรายปี

30,800 บาท

เบี้ยรายปี

92,400 บาท

เบี้ยรายปี:

154,000 บาท


Double Privilege

KTC มอบสิทธิพิเศษ 2 ต่อ! 

เงื่อนไขโปรโมชั่นเพิ่มเติม

แลกรับเครดิตเงินคืน

ต่อที่ 1

0.5%

ของค่าเบี้ยประกันชีวิต

เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตผ่านบัตรเครดิต KTC
ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป

รับสิทธิ์โปรโมชัน

แลกรับเครดิตเงินคืน

12%

ต่อที่ 2

เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS
เท่ายอดชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต/เซลส์สลิป

รับสิทธิ์โปรโมชัน

ต่อที่ 2

Double Privilege
KTC มอบสิทธิพิเศษ 2 ต่อ!

12.5%

ต่อที่ 2

แลกรับเครดิตเงินคืน

รับสิทธิ์โปรโมชัน

แลกรับเครดิตเงินคืน

รับสิทธิ์โปรโมชัน

0.5%

ของค่าเบี้ยประกันชีวิต

เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตผ่านบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป

ต่อที่ 1

ต่อที่ 2

แลกรับเครดิตเงินคืน

12%

เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ายอดชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต/เซลส์สลิป

รับสิทธิ์โปรโมชัน

ก้าวเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ เริ่มต้นกับประกันชีวิต

จ่ายเบี้ย 10 ปี
คุ้มครองถึง
อายุ 85 ปี

จ่ายเบี้ยสั้น คุ้มครองนาน ลดหย่อนภาษีได้

เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

ออมอย่างมั่นคง เริ่มต้นด้วยแผนประกัน

*กรณีจํานวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท
สำหรับทุกอายุรับประกันภัย ทั้งเพศชาย/เพศหญิง

ลดหย่อนภาษี

ภาษี 10%

ภาษี 20%

3,080 บาท

6,160 บาท

ลดหย่อนภาษี

ภาษี 10%

ภาษี 20%

9,240 บาท

18,480 บาท

ลดหย่อนภาษี

ภาษี 10%

ภาษี 20%

10,000 บาท

20,000 บาท

เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

ลดหย่อนภาษี
เต็มจำนวน

ออมอย่างมั่นคง
เริ่มต้นด้วยแผนประกัน

ก้าวเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่
เริ่มต้นกับประกันชีวิต 

*กรณีจํานวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท
สำหรับทุกอายุรับประกันภัย ทั้งเพศชาย/เพศหญิง

ตารางแสดงผลประโยชน์

แผนประกันสะสมทรัพย์

ตารางแสดงผลประโยชน์

ค่าเบี้ยลดหย่อนภาษี สูงสุด 100,000 บาท*
ชําระเบี้ย 6 ปี คุ้มครอง 10 ปี

เงินคืน 2% ทุกปี
ผลประโยชน์รวมที่รับรองการจ่าย 198% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ประกันชีวิตสะสมทรัพย์

ค่าเบี้ยลดหย่อนภาษี สูงสุด 100,000 บาท*
ชําระเบี้ย 6 ปี คุ้มครอง 10 ปี

เงินคืน 2% ทุกปี
ผลประโยชน์รวมที่รับรองการจ่าย
198% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ออมอย่างมั่นคง เริ่มต้นด้วยแผนประกัน

iGen
ประกันชีวิตสะสมทรัพย์