ออมได้ ออมดี ออมเลยวันนี้
ลดหย่อนภาษีกับ iGen
ออมระยะสั้น

ระยะเวลาการออม
เพียง 6 ปี คุ้มครองชีวิต 10 ปี
ทำให้คุณสามารถวางแผนทางการเงิน
ได้อย่างคล่องตัว
รับสิทธิลดหย่อนภาษี
เต็มจำนวน
เบี้ยประกันสามารถนำมาลด
หย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน
จำนวนสูงสุดที่กรมสรรพากรกำหนด
ตลอดระยะเวลาชำระเบี้ย
รับเงินจ่ายคืนประจำปี

ในอัตรา 2% ของจำนวนเงิน
เอาประกันภัย ตั้งแต่ปีที่ 1-10
รับเงินก้อนคืน
ในปีที่ 10
รับเงินเมื่อครบกำหนดสัญญา 178% ของ
จำนวนเงินเอาประกันภัย ในปีที่ 10
รวมผลประโยชน์รับรองการจ่าย
สูงถึง 198% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • อายุรับประกัน : 20 ปี – 70 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ย : 6 ปี
 • ระยะเวลาคุ้มครอง : 10 ปี
 • ความคุ้มครองชีวิต : ตามจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ มูลค่าเวนคืนเงินสด
  หรือ เบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดแล้วแต่จำนวนใดที่มากกว่า
 • การลดหย่อนภาษี : เบี้ยประกันภัยสามารถลดหย่อนภาษีภายใต้เงื่อนไขของกรมสรรพากร
 • เพราะชีวิตไม่แน่นอน ใช้ชีวิตให้สุดแต่ก็ต้องวางแผนรองรับสิ่งไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้นด้วย
 • วางแผนการลงทุน เพื่ออนาคตที่สดใส
 • อยากทำอะไรก็ทำได้ เพราะมีเงินเก็บ สบายใจ ไม่ลำบากแน่นอน
 • เมื่อเจอเหตุการณ์ฉุกเฉินก็ไม่กลัว เพราะเราเตรียมพร้อมไว้แล้ว!
ตารางแสดงผลประโยชน์
จาก iGen