• บาท
 • บาท
 • บาท

  * เฉพาะรายได้ที่ต้องเสียภาษีตามเกณฑ์ของกรมสรรพากร


 • คน

  คนละ 30,000 บาท ?

  * เฉพาะบุตรที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี
 • คน

  คนละ 30,000 บาท

 • คน
 • คน
 • บาท

  ไม่เกิน 15% ของรายได้ทั้งปี

  และไม่เกิน 500,000 บาท

 • บาท

  ไม่เกิน 15% ของรายได้ทั้งปี

  และไม่เกิน 500,000 บาท

 • บาท

  ไม่เกิน 100,000 บาท

 • %
 • บาท

  ไม่เกิน 9,000 บาท

 • บาท

  ไม่เกิน 10% ชองรายได้ ?

  * บริจาคได้สูงสุด บาท

ผลการคำนวณเงินได้สุทธิและภาษี

0 บาท
0 บาท

ลดหย่อนภาษีกับประกันชีวิต

 • สามารถประหยัดภาษีได้อีก0บาท
 • ประหยัดภาษีจากเบี้ยประกันชีวิต 0 บาท
 • บาท

  ไม่เกิน 100,000 บาท

 • บาท

  ไม่เกิน 15% ของรายได้ทั้งปี

  และไม่เกิน 200,000 บาท

 • บาท
 • ภาษีที่ต้องจ่ายสุทธิ 0 บาท

หมายเหตุ

** โปรแกรมคำนวณภาษีดังกล่าวถือเป็นการคำนวณเบื้องต้นเท่านั้น
ซึ่งทางบริษัทขอไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูลและผลลัพธ์ที่ถูกแสดงอยู่ในข้อมูลนี้

× ประกันคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ | iFine ประกันคุ้มครองรายได้ | iProtect S ประกันสะสมทรัพย์ | iGen